Follow us on:

Afaan oromoo

afaan oromoo Baacoowwan Afaan Oromoo keessaa muraasni haala armaan gadiitiin dhiyaataniiru. Also show word meaning and it's related Phrases & Sentence multiple. OVERVIEW OF AFAN OROMO Afan Oromo is one of the major African languages that is widely spoken and used in most parts of Ethiopia and some parts of other neighbor countries like Kenya and Somalia [1] and [3]. Caasluga afaan oromoo: Jildii - 1. 657,246 likes · 97,193 talking about this. We gathered the most important topics such as vocabulary phrases grammar and flashcards so that you only learn what you will actually need to learn for free. muhammad rashaad kabiir abdullaahii kabiir muummayyaa carar qooda sadaffa'aa bakkeen shariin'i kun itti waraabame waliigala dhaaba maxba'aa qur'aanaa kan tooyataan harama (makkaa-madiina'aa mooti fahdi) madiinaa munawwaraa Facebook Afaan Oromoo Web Site Other Useful Business Software Your Cisco ASA Visibility in a Single Dashboard Monitor your Cisco® ASA like a pro with SolarWinds® Network Insight™ feature in Network Performance Monitor and Network Configuration Manager. D Learn to read Oromo quickly and easily with Afaan Qubee, an interactive educational app. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kushii dubbatu guddicha dha. B. Afaan Oromo Bible (Macaafa Qulqulluu) is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God. Language Resources OLAC resources in and about Oromo, West Central. seera qubee afaan oromoo pdf. It is the most widely spoken tongue in the family's Cushitic branch. 14,725 likes · 4,684 talking about this. ) User Population. Welcome to the 8th lesson about Oromo grammar. FBC Afaan Oromoo, Addis Ababa, Ethiopia. It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. WASHINGTON DC— Fiilmiin afaan Oromoo haaraan kan mata dureen isaa Qurxama jedhu dhiyeenya kana eebbisamee jira. Cornelia Heise-Baigorria, Ed. Faarfannaa Afaan Oromo Songs Addeddate 2017-03-25 10:08:10 External_metadata_update 2019-03-11T01 Afaan Oromo had remained essentially a well-developed oral tradition until the early 1970's when the Oromo Liberation Front (OLF) began to use it as an official language in the liberated areas. One method is the use of different derivational suffixes. Afaan Oromo Bible is a very popular Android Books & Reference app. Oduu Afaan Oromoo 1730 Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible. User friendly design and Night mode options. Qooqaa Addaa Afaan Oromoo (Aamazon) Qooqaa Addaa Afaan Oromoo - Special Oromo Dictionary: Oromoo-Oromoo, Oromo-English, English-Oromo Author Afan Oromo Posted on March 22, 2019 Categories Afaan Oromoo Posts navigation. S tudents will be trained with the four basic language skills: speaking, reading, writing and listening/understanding Afaan Oromoo. Kana jechuun afaan Arabaa, afaan kiSwahiliitiif, afaan Hawusaatti aana jechuudha. . Sirba Afaan Oromoo haaraa,Suuraa Mar 31, 2021 Sirba Afaan Oromoo haaraa,Suuraa Taakkala. Qophiin kun hiikkaa kitaaba bulugul maraam guututti nama barsiisa waan taheef haalaan barbaachisaadha. Oduu, Odeefannoolle fi Xinxalaa Adda Addaa Afaan Oromoottin fuula kana irratti isini dhiyaata. Faarfannaan kun sagalee guddaadhaan maqaa Yihowaa faarsuu fi kabajuuf gargaara. VOA Afaan Oromoo, Washington, District of Columbia. In Afaan Oromoo, derivational suffixes enable a new word, often with a different grammatical category to be built from stem/root of other Posted in Aadaa Oromoo, Afaan oromoo, Asoosama, Gootaa goototaa, Seenaa, Walaloo adda addaa | Leave a comment Oromo The Largest Ethnic Group Of Ethiopia History Essay Posted on August 1, 2014 by Saphaloo Kadiir Alaabaa Oromoo: Sooressaa/Tokkummaa: 4/21/06: Dhaamsa: Damee: 1/30/06: Proposal for Translating Google: Bosonaa: 1/17/06: Re: Petition: DEUTSCHE WELLE-RADIO To Broadcast in Afaan Oromo: Faajjii Seenaa: 1/10/06: Good progress over couple of days specially on main page: Bosonaa: 1/6/06: Better to Oromonise technical terms (make them sound Oromo Варри afaan qoratan jedhanitti, Afaan Oromoo loqoda (мари) afur qaba: Oromoo Boorana-Arsii-Gujii, Oromoo Bahaa, Orma, fi Oromoo Dhihaa fi Giddugaleessa ti. Kanarraan kan ka’e, kitaabni barataa armaan dura bu’uura buusuurratti shoora ol aanaa kan taphate ta’ullee, hanqinoota tokko tokko akka qabu hubatameera. This paper. After reviewing literatures on Afaan Oromo grammars and identifying tagset and word categories, the study King County, Washington Ibsa Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) Irraa Kenname Insitituyutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa saatii 24 darbeetti namoota 87’f qorannooCOVID-19 (vaayirasii koronaa) laabiratoriin taasisera. The adoption of a script for Afaan Oromo had been a burning issue. Viewing 1 post (of 1 total) Author Posts July 12, 2019 at 5:31 pm #94423 fuoswcjrmx fuoswcjrmxParticipant . The Oromo comprise the largest ethnic group in Ethiopia, approximately 50% - 60%. Hiikkaa Jechoota Afaan oromoo kanneen qubee Afaan Oromoo A - Z jiran. Facebook gives people the power to hiikkaa qur'aanaa (tafsiira) afaan oromo'oo kan qur'aanaa qara'e sh. - Wasanee Bashaa . There are Session 16 1 Activity Out for the count 06 Mar 2019. Kuni ammo tooftaalee barnoota afaan barsiisuu keessaa isa waliindubbii (Communicative Approach) tiin haala barattoota hirmaachisun osoo barsiifame/baratamee baayyee filatamaa akka ta'e hayyuuleen adda addaa ni gorsu. Uummatni afaan kana dubbatu Itoophiyaa fi kaaba Keeniyaa keessa jiraata. There are also other related researches that were conducted Afaan Oromo Bible [READ] Afaan Oromo Bible PDF [BOOK] Full Version accessibility to afaan oromo bible books LIbrary causing all of its powerful features, including hundreds of thousands of title from favorite author, plus the power to read or download a huge selection of boos in your pc or smartphone in minutes. Voa Afaan Oromoo Oduu Har'aa . Qabiyyeen galmee kanaa yeroo gara yerootti dabalaa kan adeemu dha. Page 1 Page 2 The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Among the Cushitic language families to which it belongs, Afaan Oromo ranks first by the number of its speakers. Unless otherwise indicated, Scripture quotations are from the modern -language New World Translation of the Holy Scriptures —With References. org) — Miseensota ABO kaayyoo keessanitti cichuun QBO keessatti qooda lammummaa gumaachaa jirtan; Waraana Bilisummaa Oromoo haala ulfaataa jalatti diina kuffisaa kufaa jirtu; Afaan Oromoo afaan baay'innaan Afrikaa keessatti dubbataman keessaa sadarkaa afraffaa irra jira akka Baayisaa Fufaan qorannoo isaa keessatti ibseen. Afaan Oromoo English Dictionary - Galmee Jechoota FREE Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Inglizii English Afan Oromo Dictionary Afaan Oromoo Dictionary The App contains useful words of Afaan Oromoo and English language. 5 out of 5 average user rating. This is the Afaan Oromoo Home Page. Novel in Afaan Oromo (Oromo language), "Mudaamuddii" pin. Oromo and English Learners' Page This page is designed to assist Oromo speakers who are learning English, as well as English speakers who want to learn Oromo. He initiated Oromo studies in Europe and has made a major contribution both to our knowledge of Afaan Oromoo grammar and to the discussion on how the language should be written 1968-1974. Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible. Faayidaa Addaa Oromiyaan Finfinnee Irraa Argattu (Ibsa) Wixineen labsii faayidaa addaa naannoon Oromiyaa. Cambridge Public Schools (Mana Baruumsaa UUmmataa Cambridge). It is a light weight application and gives results between English and Afan Oromo words. Public & Government Service Makmaaksa Afaan oromoo. What people are saying - Write a review. Faarfannaa Haaraa 2019 . Kana milkeessuf Namni Jechaa fi Hima Afaan English gara Afaan oromootti hiikuu danda’u kamuu irratti hirmaachuu ni danda’a. Oromos constitute the third most populous ethnic group among Africans as a whole and the most populous among Horners specifically. Fiilmiin kun seenaa jaalalaa irratti kan hundaa’e si’a ta’u ergaan isaa garuu jaalalli walii yaaduu wal tumsuu fi wal gargaaruu akka ta’e ibsaa jedha directorri fiilmichaa fi fiilmii kana keessattis taatoo ta’uun kan hirmaate dargaggoo Getachew Niguse Gobbuu. 6 out of 5 stars 4 ratings English to Oromo and Oromo to English Dictionary. Oromiffa Bible (Macaafa Qulqulluu) also conatians Strongs concordance, search, highlight and verse image Afaan Oromo is a phonetic language, which means that it is spoken in the way it is written. It includes basic vocabulary organized into categories. ; 21 cm. VOA Afaan Oromoo, Washington, District of Columbia. There is the inclusion of the letter (CH ch, DH dh, SH sh, NY ny, PH ph) in place of the letter. Kitaabni Abjuu jedhamtu kun seena nama tok Written by OPride Staff In the summer of 2009, I had the distinct privilege of teaching Afaan Oromo to a group of American High School Students at the University of Minnesota Twin Cities. Barnoota afaan Oromoo : kutaa 5ffaa-8ffaa / qopheessitoonni: Amaan Adam, Baahiruu Dirribaa. Akeekni isaatis Univarsitii Al-Azhar damee afaannan alagaa sunitti deebi’ee warra afaan Oromoo Qubee hinqabu jedheen suniin kunoo“Afaan Oromoo Qubee hinqabaa akka ittiin barsiifamu amma nuu hayyamaa” jedhee afaan Omootinis akka barsiifamu gochuudha. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language that belongs to the Cushitic branch. Broadcasting to the Horn of Africa region since July 1996. Hibboo Oromoo Part1 (Hibboo Afaan Oromoo Kutaa 1) Tube Youtube Lyrics Culture History Studio News Music Movie Posters Movies #Habtamu Bate 🎶Qeerroo Habataamuu Battee 🎶New 🎶Oromo 🎶Music Yayo studio tube Afaan Oromo Bible (Macaafa Qulqulluu) is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God. BIRKIILEE DUBBII (PART Afaan Oromoo. It is developed by Grace Bible Apps and published to Google’s PlayStore and Apple’s AppStore. Afaan Oromo Bible - Oromo bible (Afaan Oromoo Afaan Oromoo. com. Afaan Oromoo English Dictionary - Galmee Jechoota FREE Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Inglizii English Afan Oromo Dictionary Afaan Oromoo Dictionary The App contains useful words of Afaan Oromoo and English language. 20:30 - 21:00 Sagantaa- Kibxata Raadiyoo Dabalataa. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. kanaaf immoo dhaabbanni Google haala mijeessee jira. In general, they are used to link words to other words. AFAAN OROMO GOOGLE TRANSLATE FORUM Akkuma Beekkamu torbaan darberraa kaafnee iyyata xalayaa. Public & Government Service About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Odeeffannoo caalu afaan English argachuuf as ilaaluu Housing page dandeessa. WALALOO AFAAN OROMOO hedduu argachuuf page can as godhaa. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) –Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba’an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane Afaan Oromifa Dictionary 500 Word Afaan Oromifa Dictionary. 658,800 likes · 90,196 talking about this. Broadcasting to the Horn of Africa region since July 1996. Oromo People. 30. ROBA (Author) 3. Oduu Haraa Guyyaa Har'aa . Wanti namtti tolu, Dhaabbatni Google Gaaffii keenyarratti mari’atee jira, Dhugaa jiru baree jira Afaan Oromoo · Album · 2015 · 32 songs. Hamma COVID-19 hinqabuu beeytu nama irra fagaadhu. Translate Afaan oromo to English online and download now our free translation software to use at any time. 14,725 likes · 4,684 talking about this. FAAYIDAA AFOOLA OROMOO - Afoolaa Afaan Oromoo Beekan Gulummaatiin. Bbc Afaan Oromo . Kana keessaas namoonni 3 vaayirasii koronaan akka qabamanii jiran mirkana’era. Afaan Arabaa fi afaan Kiswaahilii afaan biyya ormaa yoo ta'an, Afaan Oromoo afaan Afrikaa keessatti dubbatamu keessaa Lammaffaa ta'a; osoo mootummaa ykn qaama giddugala qabaatee immo addunyaa irraatti sadarkaa sadaffaa ta'u ni mala. Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. Fakkeenyaaf qubee gurguddaa (upper case letter) fi mallattoolee akka gaaffii (?),  tuqaa (. alii abdurrahman huzeyfii namni barreessee dubbise sh. 99 Only 8 left in stock - order soon. It is the most widely spoken tongue in the family's Cushitic branch. As with Arabic, some (including SIL) view it as a set of closely related Dire Police Afaan Oromoo. The purpose of this site is to enhance the integrity of Oromo Community of Las Vegas and provide intercommunication with other Oromo communities on the globe. from i. A complete Afaan Oromo Bible that works offline and is light to save on phone memory storage. Afaan Oromo kessatti - jalqabni sagalee: maqaa namaa, maqaa ummattaa, maqaa biyyaa, maqaa lafaa, maqaa baatii, maqaa guyyaa fi akkasumas - Jalqabni dhaabii dubbii - kan tuqa (. ) booddee dhufu hundumtuu qube guddaadhaan Afaanota 14, hiikkaa fi akkatti dubbifamu sagaleen caqasii bari! English Amharic Arabic Chinese Dutch French German Hindi Italian Norwegian Somali Spanish Swahili Swedish Oromo Grammar. Deebii Guutuu Obbo Lammaa Magarsaa Keennan. A short summary of this paper. Hiikkan Makmaaksa kunnenii maali? Leenca humnaan roorrisu, qamaleen malaan ajjeefte. Sadarkaa 3. Waa’ee kaffaltii fi tajaajila keenyaa caalaatti baruu akka si gargaaruuf afaan keetiin odeeffannoo siif kennina. Afaan Oromoo Dictionary The App contains useful words of Afaan Oromoo and English language. Gara Hiika Afaan Oromoo www. Afaan Oromoo Dictionary. Lukkuun biyya hin qabdu, bakka bultu hin dhabdu. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! Gaafii qabduu? Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. 0 Reviews. Bara booda gaaffii mirgaa sabni Oromoo gaafateen booda gara Finfinneetti deebbite. Faarfannaa Afaan Oromoo Haaraa Youtube. The main aim of this study is to develop part-of-speech tagger for Afaan Oromo language. 14,725 likes · 4,684 talking about this. Read reviews from world’s largest community for readers. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. 5% of the total population. org tti baga nagaan dhuftan! Addunyaa haaraa keessatti of ilaaliitii waadaa inni siif galeef Yihowaa galateeffadhu! Muuziqaa fi walaloo isaa garagalfadhu. The App contains useful words of Afaan Oromoo and English language. Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Esh Mirga Saba keenyaa mariif hin dhiyeessinu! Ka darbe irra ka dhufu caala! Walqabannee haa jabaannu!! የኦሮሚያ መከላከያ ሰራዊት ( OLA or WBO in Afaan oromo) ኦሮሚያን ከወራሪ ሀይሎች ለመታደግ ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። የኦሮሚያ መከላከያ Afaan Oromoo qubee qabaachisuuf tattaafachuun isaa akeeka qaba. Afaan Oromoo afaan barnootaafi barnoota afaanii tauun isaa dhiyoodha. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraay, kibbaan hanga Keeniyaa faffaca’ee argama. BBC World Service - Fuula Feesbuukii Afaan Oromoo isa sirrii. Nu barreessaa, yaada keessan kennadha. OBN (Oromia Broadcasting Network) Voice of The People. Barataa Dhiba’aa Barataa yeroo hunda hojii mana hin hojenne tokkotu ture. BBC World Service’n Oduu, xiinxalaa fi odeessaalee Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Sagantaa Oduu fi Dhimmota Wayitaawoo daqiiqaa 15. Kanarraan kan kae, kitaabni barataa armaan dura buuura buusuurratti shoora ol aanaa kan taphate taullee,hanqinoota tokko tokko akka qabu hubatameera. Garaach dheedhii . Afaan Oromoo. Sagantaawwan darban. The app is free and works offline with out internet connection. Ilaalchi Dhalchuu Ilmaa dabalataanis Yohaannis 1: Akkuma armaan olitti 1Qorontos 8: Kanaafuu Inni bulchaa birmadummaa isaati. App Features : English Afaan Oromoo Dictionary offline Oromo English Dictionary offlineOromo Phrases Book Oromo to English Translator and Translation English Oromo Convert and Convertor Afaan Oromoo kuusaa jecholee Important Phrases The truth is, had the Sabean Script suited the phonetic system of Afaan Oromoo, the Oromo scholars would have easily adopted the Ethiopic script as alphabet of Afaan Oromoo a century ago. Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa. Oromoffa is spoken predominantely in Oromo Region, SouthWest and Central Ethiopia. Series Royal book series Notes Dire Police Afaan Oromoo. Jechoota Afaan Ingilizii guyyuu of ibsuuf nu fayyadu akkaataa itti fayyadamnu Download Afaan Oromoo English Dictionary - Galmee Jechoota - Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Inglizii English Afan Oromo Dictionary Afaan Oromoo Dictionary The App contains useful words of Afaan Oromoo and English language. Guyyaa tokko akkumaa yeroo biroo osoo hojii manaa isaaf kenname utuu hin dalagin mana barnootaa dhaqe. Skip to content Menu . Faarfannaa Afaan Oromoo Durii . BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta' 20 Apr Download Afaan Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Apk luu free- all. BBC World Service - Fuula Feesbuukii Afaan Oromoo isa sirrii. Afaan Oromo Bible - Oromo bible (Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu) - Oromiffa Bible This Afaan Oromoo Bible app comes with more downloadable bibles in English and Amharic. Kitaaba afaan oromoo PDF download. 80 ISBN: 978-99944-2-280-7 Afaan Oromoo afaan barnootaafi barnoota afaanii ta’uun isaa dhiyoodha. Valala Afaan Oromoo Fi zosaa Gaggabaaboo. com. Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. 2. We recognise every individual’s contribution to Oromo history and value creative, bold and innovative ways of showcasing the Oromo language. 652,257 likes · 107,975 talking about this. kan. ” About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Start studying Afaan Oromo - Days of the Week & Months of the Year. The language was preserved through oral tradition until the early 1970s. » Afaan oromo (English to English translation). 30 Full PDFs related to Oromo language assistance - Afaan Oromoo Yoo fayidawwan inshuransi kan hoji abummaaf iyyannoo galchuu barbaadde yookan fayidawwan inshuransi kan hoji abummaa kee ilaalchisee gaaffii yoo qabaatte maalo 1-800-318-6022 itti bilbilitii lak. They are the single most dominant largest ethnic group in Ethiopia, where the Oromia country contains a huge Ethiopia's land area and population. Dargaggoo Qajeelcha kee dhumaa COVID 19 irraatti afaan oromoo hojiiwwan tokko tokko vaayirasii kana saffisaan afaan oromoo BURHAAN Ragaa Rabbiin Kadhachuun Dirqama Ta'uu afaan oromoo Modern Afaan Oromo Grammar: Qaanqee Galma Afaan Oromo. 2. Voa Afaan Oromo Kallattin . qooda 139 qabdi. . Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Afan Oromo Fiction book. Share your videos with friends, family, and the world FBC Afaan Oromoo 41 mins · Daandiin qilleensichaa talaallii Covid – 19 addunyaarratti raabsuuf qophii ta’uu beeksiise Finfinnee, Gurraandhala 29, 2013 (FBC) – Daandiin Qilleensaa Ityoophiyaa talaallii Covid -19 addunyaarratti raabsuuf qophii ta’uu beeksiise. Gaafa Afaan Oromoo dubbachuufi ani Oromoodha jedhanii ofwaamuun mootummaa habashaa yeroo sanaatiin hin eeyyamamnetti, Ormoonni lagaafi gosaan garaa gara akka hinbaane gochuudhaan Oromummaan akka gadi dhaabbatu hiriyootasaa waliin nama dalagedha. Join Facebook to connect with Afaan Oromoo and others you may know. Afan Oromo, Oromiffa, Oromoo, “Galla” (pej. kanaaf immoo dhaabbanni Google haala mijeessee jira. 1998 (1 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 10 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. ' Sort by: Format; All Formats (4) Book (1) Print book (3) eBook (1) Refine Your Search; Year. 1. Oduu Afaan Oromoo Hara . It will start with alphabets (Qubee Afaan Oromoo) and phonetics. Yaa’ii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa Bara. or ) is an Afroasiatic language. Afaan Oromo is one of the major African languages that is widely spoken and used in most parts of Ethiopia and some parts of other neighbor countries like Kenya and Somalia. Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo Pdf · GitBook (Legacy) Inni shakkii tokko malee haala firooma Inni Abbaa Isaa Waaqarra jiraatu wajjin qabuun adda. BBC News Afaan Oromoo Haasaa Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa Kello Media irratti taasisan keessaa muraasa: “- Dr Abiy na waamee waan akka doorsisa fakkaatuun ‘waraana Lixa Oromiyaa jiru kana ni rukkunna’ naan jedhe. Afaan Oromo Dhaamsa Waggaa Haaraa ABO Amajjii 2013 Muddee 31, 2012 ( oromoliberationfront. The dictionary tran… Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible. OBN Afaan Oromoo 15 hrs · OBN Bitootessa 20, 2013- Waggaa 3ffaa hoggansatti dhufuu Ministira Muummee Itiyoophiyaa Dr. Faarfannaa Afaan Oromoo Haaraa 2019 Oromo Samsung Tutorial Afaan Oromoo guddina Saayinsiifi Tekinooloojii keessatti gahee mataasaa akka qabaatuf dandeettii qabnu hundaan aarsaa gochuun dirqama Oromummaati! Afaan Oromoo afaan og-barruu, daldalaa, teeknolojii fi caasaalee garaagaraa ta'uun hanga barbaadamu akka hin dagaagneef, danqaraan seenaa fi siyaasaa akka irra ture hayyoonni hog-barruu fi dhimmoota eenyummaa ni himu. Qubee Afaan Oromoo keessatti qubee cimdii kan jennuun dubbifamaa tahee qubee lama kan addaan bahuu hin dandeenye, sagalee biraa kennuudhaaf akka qubee tokkootti itti fayyadamnuu dha. Sagantaa- Wiixata Sagantaa itti aanu. Abiyyi Ahimad Indastrii Injinaringii Amuuniishinii Hoomichoo daawwatan. by freehariscirba 2,058 Views. From inside the book . Abiyyi Ahimad Even though Afaan Oromo is the most widely spoken language in the Cushitic family by more than fifty million people in the Horn and East Africa, it is surprisingly resource-scarce from a ABJUU Asoosama Afaan Oromoo. Muuziqaa fi walaloo isaa garagalfadhu. Kana milkeessuf Namni Jechaa fi Hima Afaan English gara Afaan oromootti hiikuu danda’u kamuu irratti hirmaachuu ni danda’a. ) Koomaa (,),  fi mallattoolee biroo hunda qajeelchi ykn sirreessi. Oromo is an Cushitic language, native of Ethiopia and northern Kenya. OBN Bitooteessa 19,2013-Ministi rri Muummee Dr. Tabors, Ed. Oromoo ⇄ Amharic ⇄ English Dictionary Offline App is developed by App Books and published in Books & Reference category on 2018-05-16 . Enjoy the Oromo phrases by learning only the most commonly used expressions and sentences. Seerluga, jechoota, dhaggeeffachuu, sagaleessuu. Finfinnee miidhagsuuf hojjetamaa jira- MM Dr. Oduu Tv Oromiyaa Guyyaa Haaraa They speak Afaan Oromoo, the official language of Oromia. DOWNLOAD: Seer-luga … Results 21 - 40 of 101 Results 1 - 20 of 1038 Sirboota Afaan Oromoo is on Facebook. It has Afaan Oromoo Words with their equivalent Amharic translation, and vice versa. Patton O. 12 dhalee isaanis 1,wallagga 2,callabba 3,goree 4,goofaa 5,sidaamoo 6,arii 7,dacee 8,garrii … Leave a Reply Cancel reply asoosama Afaan Oromoo. Nama afaan naafi hiiku naa fidaa jedhii gaafadhu. Afaan Oromoo-English for beginners-ALTA; Oromo Language (Afaan Oromoo) BBC News Afaan Oromoo, Nairobi, Kenya. The Oromo are indigenous African people inhabiting the North Eastern part of Africa. . Seenaa Afaanii Warraaqsa Itoophiyaa kan 1974 dura, Afaan Oromootiin barreeffama maxxansuunii fi tamsasa reediyoo ykn TV dabarsuun dhorkaa laps. Oromoo ⇄ Amharic ⇄ English Dictionary Offline 's latest version is 1. #Etv Oduu Afaan Oromoo 07/06/2013 1፡00 etv #Etv Sirna ijaarsa daandii Amboo- Gudar- Shanan-Sayyoo jalqabsiisurratti haasaa ministirri muummee Abiy Ahmad taasisan Oromo is a Cushitic language spoken by about 30 million people in Ethiopia, Kenya, Somalia and Egypt, and it is the third largest language in Africa. Even the priests of the Orthodox Church opposed Qubee because they said it was ‘satanic’ and therefore it should be banished from Ethiopia. Tamsa Naasirbi KABADAA New Afaan Oromoo Comedy 2020 #New #Afaan #Oromoo #Dirama #comedy #Kabadaa 2020#Kaabbadaa #Part2https://youtu. Afaan Oromoo - English (Oromo -English) Action words (Jechoota Afaan Oromoo - English (Oromo -English) Action words (Jechoota Gochaa) pin. English-Oromo-Amharic dictionary = Gaimee jechoota afaan Ingiliizii-Oromoofi-Amaaraa = yaʼEnglizeñā-ʼOromeñā-ʼAmāreñā mazgaba-qālāt Responsibility Hinsene Mekuria. Listen to find out how to use an everyday English expression. Home › Forums › General › Seer-luga afaan oromoo pdf Tagged: afaan, oromoo, pdf, Seer-luga This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by fuoswcjrmx fuoswcjrmx 1 year, 7 months ago. Fayyadamaa[Apps] Afaan Seenaa hayyoota oromoo Afaan Oromoo afaan barreeffamaa godhuuf carraaqan keessaa tokko kan tahe Seenaa Sheek Bakrii Saphaloo kutaa 1ffaa isiniif dhiheessaa nahordofaa. Seerluga, jechoota, dhaggeeffachuu, sagaleessuu Oromo / Afaan Oromoo We provide information in your language to help you learn more about our payments and services. Learn Oromo online the quick and easy way. GotQuestions. 6. Oromo TV Founded on June 29,2000 The First Oromo Independent Television MissionOromo TV seeks to offer thought-provoking, contextual, and nuanced coverage of critical public interest issues thereby bringing much needed attention to underreported stories in the region. Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu has got a very good number of installations around 10,000+ with 4. This is a basic Afaan Oromo Amharic dictionary that focuses on everyday communication and vocabulary. Kana milkeessuf Namni Jechaa fi Hima Afaan English gara Afaan oromootti hiikuu danda’u kamuu irratti hirmaachuu ni danda’a. As a Journalist with the Afaan Oromo team, you must be fluent in Afaan Oromo. 02 May 2016 Giiftii Gidiramtuu Akkoo Manooyyeen Wal Baraa - Afoolaa. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Kana milkeessuf Namni Jechaa fi Hima Afaan English gara Afaan oromootti hiikuu danda’u kamuu irratti hirmaachuu ni danda’a. Bitootessa 16, 2017 'Hirbuu Oromoo' galmee Yaa’ii Hooggansa Oromoo Amerikaa, Verjiiniyatti taa’an irratti walii galan ‘dhiyootti’ maxxansanii baasan Bitootessa 28, 2017 Atileetotii addunyaa jajjaboon maratoonii Londonii fi Bostoniif walti kophaa’uutti jiran Ebla 04, 2017 Itoophiyaa Keessatti Dhukkubii Koleeraa Lubbuu Galaafate Afaan Oromoo Pdf Download. Yoo si yaaddesse sararaa gargaarsa coronavirus 1800 675 398 (sa’aa 24) bilbili. OBN Afaan Oromoo 1 hr · OBN Bitootessa 13,2013-Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Yaa’iin 53ffaa Ministiroota Maallaqaa, Karooraa fi Misooma Diingadee, Komishinii Diinagdee Gamtaan Afrikaa taasisan ajaandaa waaktawaafi kan barbaachisu jedhan Ministirrii Muummee Dr Abiyyi Ahimad. You will also expect to create content to maximise the BBC World Service’s impact and potential in Africa. Martin He was one of the pioneers who attempted to shade fresh on the history of the Oromo, the right of the Oromo people to speak, read and write in Afaan Oromo. Public & Government Service Oromo (also often referred to as Afaan Oromo) is one of the major African languages that is widely spoken and used in most parts of Ethiopia and some parts of other neighbor countries in the horn of Africa. Sheekh Mohammad-Rashaad Abdullee- Buulessa Seenaa Oromoo ti Dire Police Afaan Oromoo. BBC World Service’n Oduu, xiinxalaa fi odeessaalee Dire Police Afaan Oromoo. Ogbarruun Oromoo yeroo gara yerootti suutan dagaagaa kan dhufeedha. ‎Galmee Jechoota Afaan Oromoo Inglizii Afaan Oromoo English Dictionary with English to English Definitions This is An Afaan Oromoo to English and English to Afaan Oromoo dictionary prepared for iPhones and iPads. Afaan Oromo language, there are very few researches attempted. Ships from and sold by Amazon. 528,045 likes · 32,776 talking about this · 31,208 were here. About Afaan Oromoo Arabic Dictionary Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Afaan Arabaa - Afaan Ingliizi القاموس السريع العربية انجلي&#1586 Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Afaan Arabaa - Afaan Ingliizi القاموس السريع العربية انجليزي عفان أورومو Oromo (pron. FREELANG Oromo-English-Oromo online dictionary. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Format Book Published [Ethiopia : Rooyaal, 2001] Description 347 p. View the profiles of people named Afaan Oromoo. Beektoonni amantii tokko-tokko Abbaatu bara-baraan Ilma uuma jedhanii yaadu. Afaanota Kuusha keessa Afaan Oromoo afaan sabni baayyeen dubbatu yoo ta'u, uummata miliyoona 60 ol ta'utu dubbata. 14,725 likes · 4,684 talking about this. Credit allows you to download at an unlimited speed. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta’an argattu. አዲስ የአፋን ኦሮሞ ዘፈን በ ሱራ ታከለ New Afaan Oromo song by Sura Takele . Faarfannaa Afaan Oromo Download . Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. 30 Apr 2016 Modern Afaan Oromo Grammar: An Invitation To A Cushiatic Language Paperback – March 16, 2017 by TAHA M. Afaan Oromo has 31 letters called ‘qubee’. kanaaf immoo dhaabbanni Google haala mijeessee jira. pdf (Version 1. 36% of the world population; Mainly spoken in Ethiopia, Kenya; The Oromo language, also known as Afaan Oromo or Oromifaa, is an Afro-Asiatic language, and the most widely spoken of the Cushitic sub-phylum. You can writer and search the dictionary using the built in Amharic keyboard inside the app. Gargaarsa caalu afaan keetiin yoo barbaadde, TIS Biyyaalessaa 131 450 irratti bilbilii afaan hiikaa gaafadhu, sana booda toora gargaarsa bilbilaa 1800 338 663 irratti Coronavirus (COVID-19) waliin akka wal si qunnamsiisan gaafadhu. com hordofaa Sirba caalaa bultumee 2020 afaan oromoo harawa Bilisummaa dinquu new music 2020 Results 33 - 48 of 262 Yanet Dinku New Oromo Music 2020 Yanneet Dinquu Sirba Afaan Oromoo music sirba Sirba haraa qabsoo 2020 Sirboota Afaan Oromoo expeditive. com Gara Dhaabbata Guddaa aadunyaa keenyaa kan ta’e Google barreesse jalatti ilmaan Oromoo hedduun Gaaffiin kun kiyyas, nallee ni ilaallata (Yes ykn I Support) Jechuun gara Dhaabbata kanaa ergaa turre. Girma Turuneh. storify. Afaan kun Afroo-Asiyaatiik keessaa gare afaanii Kuush jalatti qooddama. com. Showing all editions for 'Macaafa qulqulluu : afaan oromoo. Abiyyi Ahimad sababeeffachuun Bitootessa 24 guyyaa Ayyaana Nageenyaa kabajuuf qaamoleen hawaasaa, abbootiin amantaa, abbootiin qabeenyaafi dargaggoonni qindeessaa jiran miidiyaaf har'a ibsa kennan. We strive for cultural self-expression that is empowered and proud. 12 Dec 2016 . Visit the post for more. The role Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Qabiyyee kun hinjiraatu. Baahiruu Dirribaa. We will first learn about prepositions, negation, questions, adverbs, and pronouns including: personal, object and possessive pronouns. Faarfannaa Afaan Oromoo Haaraa . Including travel and greeting and emergencies. Walaloo Sirba Afaan Oromoo is a free Entertainment app developed by BIBAH HD . Public & Government Service Oduu BBC Afaan Oromoo, 12 Amajjii 2021. tokkoffaan barnootaa waayee akkaataa zakaa ittibaasaniifii waan zakaan irraa baafamu. yosefgammachu Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. It is a light weight application and gives results between Ibsi garabiraan yoo kenname malee, caqasawwan kitaaba kana keessatti argaman macaafa qulqulluu afaan oromoo bara 1997 maxxanfame keessaa kan fudhatamanidha. D. BU’UURAALEE OGBARRUU AFAAN DHALOOTAA(MT-213) QOPHEESSITOONNI BARSIISOTA K. . Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 5% of the total population. The Front adopted the Latin script as its official alphabet, too. ASALLAAANBASSEE BAQQALAABALLAXAA BILLISAAGUUTAA FAYYISAAQALAMUWAA URGEESEENAA JIFAARAA Gulaaltonni:Abaadir Abraahim (KBB Jimmaa)Gurmeessaa Tuujubaa (KBB Adoolaa)Jaalataa Mootii (KBB Bulee Horaa) GURAANDHALA 2007 BAAFATAQabiyyee FuulaBAAFATA iSeensa Waliigalaa iii OG-BARRUU 11. Faarfannaa Haaraa . 0). Into The Magic Shop Pdf Download Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaapdf Download Cooking Olive Oil Delicious Recipes Indian Geography Quiz Questions With AnswersRead and Download Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaapdf Download Free Ebooks in PDF format - GRADE 11 EXEMPLAR 2014 PHYSICAL SCIENCE LIMPOPO FINAL QUESTION PAPER OF BUSINESS. AuthorHouse, Jul 21, 2004 - Education - 364 pages. Topics Faarfannaa Afaan Oromo Songs. Quboonni afaan Oromo akkaataa lamaan, jechuun qube guddaa fi qube xiqaa, dhan bareeffamu. Abiy Obse Wakgari May 31, 2020. Alternate Names. Stream Oduu Afaan Oromoo 1730, a playlist by VOA Afaan Oromoo from desktop or your mobile device OBN Afaan Oromoo, Adama. 11. be/dhCex38jJg8 Jechi afaan Oromoo “Sanbata” jedhu jecha afaan Ibrootaa hiika “boqonnaa, dhaabuu, dhiisuu” jedhu qaburraa kan dhufedha. Other contributors Amaan Adam. Haala guddinaafi dagaagina ogbarruu Oromoo keessatti, dhiibbaa mootummoonni darban biyya keenya bulchaa turan irraan ga'an irraa kan ka'e afaanichi carraa afaan hojii, afaan barnootaa, afaan sab-qunnamtii, afaan qorannoofi qo'annoo akkasumas carraa afaan barreeffamaa ta'uu This is a 4week online course is designed to train learners online with basic skills of Afaan Oromoo. Gollii Kitaabaa Afaan Oromoo, kitaaboota afaan oromoon barreefamani osoo gara gabaa addunyaatti hin bayiin golatti hafan addunyaattii muldhiisuudha. Public & Government Service Hiibboo Afaan Oromoo 1• Ari’anii hin qaban utaalanii hin dhaaban (Gaaddidduu) 2• Soba dhugaa fakkaatu (Abjuu) 3• Abbaan bokkuu marmaratee rafe (Boqqoolloo) 4• Fannisan fannoo hin qabduu teesisan teesson hin qabdu (killee) 5• Guyyaa bakka feete ooltee galgala hanxaxiin cufatti (ija) 6• Funyaan qabdii furrii hin baafattu (Baaqelaa) 7• Hojii waaqaa mukti buuphaa buuse (Jirbii)… BBC News Afaan Oromoo, Nairobi, Kenya. Oromiffa Bible (Macaafa Qulqulluu) also conatians Strongs concordance, search, highlight and verse image Faarfannaa Afaan Oromo Songs. Taha M. 793,276 likes · 24,985 talking about this. Dire Police Afaan Oromoo. Afaan Oromo Online Store "Afaan Publications takes responsibility to make the Oromo language a lived reality for every Oromo person. 571,036 likes · 54,780 talking about this · 62,522 were here. kanaaf immoo dhaabbanni Google haala mijeessee jira. Afaan Oromo to English Translation Osoo afaan hiikkoo hin tuqin qubeen sirriitti barreefamuu irra deebi’ii laali. Faarfannaa Afaan Oromoo Collections . It is the second most spoken language in Africa with over 30 million speakers worldwide. Download PDF. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. pdf, kitaaba walaloo afaan oromoo pdf, kitaaba afaan oromoo kutaa 12 pdf, . Oduu Afaan Oromoo; Tamsaasa Tamsaasa yaalii sagantaa Televiizhinii Afaan Oromoo Tibebu Kebede Jun 4, 2020. 14,725 likes · 4,684 talking about this. It is a light weight application and gives results between English and Afan Oromo words. asoosama Afaan Oromoo. It is a light weight application and gives results between Asoosama Afaan Oromoo Godaannisa Pdf Full Afaan Oromoo Godaannisa Pdf Full Download Full Download Asoosama Afaan Oromoo. The English word “Sabbath” comes from a Hebrew word meaning “rest, cease, desist. 2 Reviews. Mirgi Maxxansaa Seeraan 'Eegamaadha, 1995 - 420 pages. It is a light weight application and gives results between kitaaba afaan oromoo kutaa 11. The Oromo language, also known as Afaan Oromo. It is used by Oromo people, who are the largest ethnic group in Ethiopia, which amounts to 34. Afaan Oromoo Afaan hojii mootummaa Federaalaa akka ta’uuf hojjechuu qabna! (Tolawaaq Waariitiin) Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin. SheekBakrii Video Abbabaa Dhugasa New album available on ITunes, Amazon etc. Oduu Afaan Oromo . Working at a Summer Residential Youth Camp has taught me more about American culture than what I have learned over the last seven years. BBC World Service - Fuula Feesbuukii Afaan Oromoo isa sirrii. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha. Voa Oromo Afaan Oromo . . Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. These attempts include text-to-speech system for Afaan Oromo [8], an automatic sentence parser for Oromo Language [9] and developing morphological analyzer for Afaan Oromo text [10]. Kitaabni kun ammoo, amma danda’ametti qulqullinni isaa eegamuun kan VOA Afaan Oromoo, Washington, District of Columbia. Coronavirus (COVID-19) - Afaan Oromoo (Oromo) Waa’ee odeeffannoo coronavirus (COVID-19) barbaaduuf. Ministirri Muummee Dr. 9K loves. . This Afan Oromoo BBC News Afaan Oromoo, Nairobi, Kenya. Sirna qubee Afaan Oromoo kan yeroo duraaf labsee fi barsiisuus eegale dhaabuma ABO tahuu isaa itti walii galla. Fikadu Dula. We will start with prepositions. Roba. Yeroo darbee waa’ee barreeffama afaan Oromoo keessatti jabinaa fi laafina, dheerinaa fi gabaabinaa ilaaluun keenya ni yaadatama . According to our rating team, Oromoo ⇄ Amharic ⇄ English Dictionary Offline 's rating score is 0 / 5. Afaan Oromoo manneen barnootaa godinaalee Oromiyaa keessatti harki irra jireenyi akka afaan tokkoffaatti kan tajaajiluudha. Afaan Oromoo, Horn of Africa, Human Right, Oromo in Exile, Oromo Political Organization, Politics Of the Empire, The Oromo People “Little Oromia” celebrates all week long in Minneapolis By Michele St. Haa tahuutii ABOn akkuma bara 1992tti mootummaa cehumsaa hoggasii gadhiisee baheen, barsiifni qubee isaas akka hawwametti bifa wal fakkaataadhaan (uniformally) biyya keessaa fi alatti dagaaguu hin dandeenye. Download Full PDF Package. Qubee Afaan Oromoo - Afaan Oromo Alphabet: Afaan Oromo Children's Book (Oromo Edition) Paperback $8. B. Radio Fana, now called Fana Broadcasting Corporate FBC currently possesses high-quality Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Broadcasting to the Horn of Africa region since July 1996. Afaan Oromo uses the Roman alphabet but it has its own consonants and vowels. Afaan Oromoo is very productive in word formation by different means. Qubee Afaan Oromoo - Afaan Oromo Alphabet: Afaan Oromo Children's Book (Oromo Edition) and a great selection of related books, art and collectibles available now at AbeBooks. The Oromo people are the largest ethnic group in Ethiopia and account for more than 40% of the population. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa, Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii, Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoo dha. Oromo Language Facts: 24 million native speakers; Spoken by 0. Oromiffa Bible (Macaafa Qulqulluu) also conatians Strongs concordance, search, highlight and verse image features. BBC World Service’n Oduu, xiinxalaa fi odeessaalee Damee hortee oromo Ilmman Oromo lammii (2) 1,boraana 2 ,bareentu Booranni Ilmman. 800,311 likes · 43,245 talking about this. 798,269 likes · 39,706 talking about this. OBN Afaan Oromoo is with Adiluuddiin Jamaal Said Mootii. It is used by Oromo people, who are the largest ethnic group in Ethiopia, which amounts to 25. Hubadhaa: Seera qubee Afaan Oromoo keessatti, qubeeleen cimdii lama walitti aananii hin barreeffaman. Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik jedhamu jalatti ramadama. Akkumma dhukkubsatteen daftee laallamuun maatii kee, hiriyyoota keeti fi hawaasa kee ni tiiysa. afaan oromoo